July 3, 2022

IVENSA MEDIA GROUP

VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

VRHOVNI SUD DONEO PRESUDU ! SVI GRAĐANI KOJI SU TUŽILI BANKE IZGUBIĆE SPOROVE – SVE INFO

Nažalost, pravni stav važi za sve buduće odluke nižestepenih sudova a usvojen je u četvrtak, 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja VKS.

To znači da će ogorman broj GRAĐANA koji su tužili banke za navodno neosnovane naknade za obrade kredita, IZGUBITI ISTE I MORAĆE ČAK I DA SNOSE TROŠKOVE POSTUPKA.

Ovaj stav je zvanično usvojen dana 22.05.2018. godine, ali je na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine dopunjen isti Pravni stav o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, te tako isti sada glasi:

Banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništava pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i
nedvosmislene podatke o troškovima kredita.


Troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj, kao i drugi troškovi koje banka obračunava korisniku prilikom odobravanja kredita ili koji su poznati na dan obračuna i koje banka obračunava korisniku u toku realizacije
ugovora o kreditu, mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope.


Banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu.

Podsećanja radi banke su naplatile premiju osiguranja kod NKOSK u iznosu od 1,5 odsto do 4 odsto od ukupnog iznosa stambenog kredita za šta su građani utužili banke.

Vrhovni kasacioni sud zauzeo je stav i da je dozvoljena odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK.

To važi pod uslovom da je tu obavezu banka jasno predočila korisniku kredita u predugovornoj fazi, iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi, navodi se u stavu VKS.

“Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod NKOSK, pod uslovom da je ta obaveza jasno predocena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi. Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita”, glasi stav VKS.

Što bi trebalo da znači da građani koji su masovno podnosili ukalupljene tužbe, zatrpavajući osnovne sudove, isti sa ovim zaključcima i stavovima najvše instance u zemlju, gube sporove te su u obavezi još sudovima da nadoknade i troškove vođenja procesa koji mogu doći znatno uvećani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati
Copyright © All rights reserved. IVENSA DESIGN – ID, IVENSA MEDIA GROUP, CMIT – CENTER FOR THE MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY, SCODE, REDACTION 2020. / 21. | Newsphere by AF themes.